Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de onderneming

Movement Lab

Dronensingel 1

2411 GT Bodegraven

Telefoonnummer: 0623810518

E-mailadres: contact@movementlab.nl

KvK-nummer: 75453169

Btw-identificatienummer: NL860288407B01

Artikel 2: Definities

2.1 Movement Lab: Movement Lab v.o.f., vertegenwoordigd door Reinder van Moolenbroek en Jesse Romijn of een door hen aangewezen derde.

2.2 Lid: een persoon of rechtspersoon die met Movement Lab een overeenkomst heeft gesloten over het afnemen van een dienst.

2.3 Diensten: Personal Training, Personal Group Training, Kickstart-programma

2.4 Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat wanneer het lid mondeling of schriftelijk een toezegging geeft tot het aanschaffen van een dienst en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Movement Lab aangaat met een lid.

Artikel 4: Aanbieding

4.1 Wanneer Movement Lab een aanbieding doet, is deze 14 dagen geldig vanaf het moment van versturen.

4.2 De aanbiedingen van Movement Lab gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

4.3 Wanneer Movement Lab een aanbod baseert op onvolledige of onjuiste gegevens die zijn verstrekt door het lid, kunnen er aan dit aanbod geen rechten ontleend worden.

4.4 De prijzen van Movement Lab zijn altijd inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Movement Lab niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijsopgave.

Artikel 5: Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand na mondelinge of schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Movement Lab door het lid en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Na het aangaan van de overeenkomst is het lid verplicht aan de verplichtingen te voldoen die zijn afgesproken.

5.3 Movement Lab voert elke opdracht uit naar beste inzicht en vermogen. Movement Lab verbindt zich echter altijd uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Movement Lab staat nooit garant voor de resultaten die het lid met het volgen van een sessie wil behalen.

Artikel 6: Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Movement Lab is bevoegd om de sessies te staken wanneer een lid de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 Movement Lab is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer een lid ontoelaatbaar gedrag vertoont. Wanneer dit aan het lid toerekenbaar is, heeft het lid geen aanspraak op restitutie van betaling.

6.3 Het is voor een lid niet mogelijk om een overeenkomst te ontbinden. Wanneer er sprake is van ontevredenheid, gaan we wel graag in gesprek om samen tot een redelijke oplossing te komen.

6.4 De overeenkomst komt ten einde wanneer de trainingen uit het pakket van het lid op zijn of wanneer de afspraak uit de overeenkomst voldaan is. Het lid kan dan besluiten om weer een nieuw pakket of product aan te schaffen, waardoor er weer een nieuwe overeenkomst ontstaat.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

7.1 Het lid dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij dit door Movement Lab schriftelijk anders is aangegeven.

7.2 Wanneer de betaling binnen 14 dagen niet voldaan is, krijgt het lid van ons een herinneringsmail. Wordt de betaling daarna nog niet voldaan, dan krijg het lid een aantal dagen later een laatste herinneringsmail. Is na 30 dagen na factuurdatum de factuur nog niet voldaan, dan zetten we de sessies stop en schakelen we een derde partij in om de betaling te regelen. In dit geval zijn ook de incassokosten voor rekening van het lid.

Artikel 8: Annulering of te laat komen

8.1 Wanneer je niet kunt deelnemen aan de afgesproken sessie, kan je de training in onze app annuleren. Wanneer je de afspraak annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de sessie, geldt dit als een gebruikte training uit je pakket. Wanneer je minimaal 24 uur van tevoren annuleert, kan je deze training op een ander moment alsnog gebruiken.

8.2 Wanneer je te laat komt bij een sessie, wordt dit niet gecompenseerd door langer door te gaan. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De trainingen zijn intensief en kunnen daardoor mogelijk blessures veroorzaken. Deelname aan sessies geschiedt altijd op eigen risico van het lid.

9.2 Wanneer je gezondheidsklachten hebt of om een andere reden twijfelt of het wel verstandig is om deel te nemen aan de sessies, raden we je aan om deskundig advies in te winnen van een arts om te bepalen of je deelneemt.

9.3 Wanneer je de overeenkomst aangaat, verklaar je dat je niet op de hoogte bent van een reden waarom je niet in staat zou zijn om deel te nemen aan de sessies.

9.4 We vragen je om ons tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in je fysieke of geestelijke gesteldheid die het sporten beïnvloeden. Dit geldt ook voor veranderingen die optreden tijdens of na de sessie. Hierop kunnen we de trainingen aanpassen of besluiten dat het verstandig is om (voorlopig) de sessies te stoppen.

9.5 Movement Lab is niet aansprakelijk voor blessures of andere materiële of immateriële schade die is opgelopen tijdens of als gevolg van een sessie. Ook is Movement Lab niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

9.6 De informatie die wij verstrekken, vervangt nooit medisch advies.

Artikel 10: Overmacht

10.1 We proberen altijd om een geplande sessie door te laten gaan, maar in sommige gevallen is er sprake van overmacht. Dan streven we ernaar om de betreffende leden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie te informeren dat de sessie niet doorgaat.

10.2 Er is sprake van overmacht bij gevaarlijke weersomstandigheden, ziekte of sommige ernstige persoonlijke omstandigheden. In deze gevallen maak je als lid geen aanspraak op schadevergoeding.

10.3 Wanneer we een sessie aflassen, wordt er in overleg met de leden een andere datum en tijd gekozen. Er gaat uiteraard geen training uit je pakket verloren.

10.4 Wanneer de periode van overmacht langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en ontvang je als lid de resterende trainingen in geld terug.

Artikel 11: Wijzigingen

11.1 Movement Lab kan openingstijden en -dagen of prijzen aanpassen. Wanneer een lid nog een lopend pakket heeft, blijven uiteraard de oude prijzen tijdens dat pakket gelden.

Artikel 12: Privacy

12.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Movement Lab handelt conform deze wet.

12.2 Movement Lab geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Movement Lab gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie leden. Zie voor een toelichting hiervan www.movementlab.nl/privacy-statement.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die gesloten worden met leden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.