Algemene voorwaarden van Movement Lab

Artikel 1: Algemeen

Identiteit van de onderneming

Movement Lab
Julianastraat 50
2411 CV Bodegraven

Telefoonnummer

0623810518

E-mailadres

contact@movementlab.nl

KvK-nummer

75453169

Btw-identificatienummer

NL860288407B01Artikel 2: Definities

2.1 Movement Lab: Movement Lab v.o.f., vertegenwoordigd door Reinder van Moolenbroek en Jesse Romijn of een door hen aangewezen derde.

2.2 Lid: een persoon of rechtspersoon die met Movement Lab een overeenkomst heeft gesloten over het afnemen van een dienst.

2.3 Diensten: Personal Training, Personal Group Training, Leefstijlcoaching, Online Coaching, Personal Gym.

2.4 Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat wanneer het lid mondeling of schriftelijk een toezegging geeft tot het aanschaffen van een dienst of product en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Movement Lab aangaat met een lid.

3.2 Movement Lab is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.3 Indien het lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Movement Lab tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld of kosten van de strippenkaart zullen pro rato worden gerestitueerd.Artikel 4: Aanbieding

4.1 De aanbiedingen van Movement Lab gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

4.2 Wanneer Movement Lab een aanbod baseert op onvolledige of onjuiste gegevens die zijn verstrekt door het lid, kunnen er aan dit aanbod geen rechten ontleend worden.

4.3 De prijzen van Movement Lab zijn altijd inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Movement Lab niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijsopgave.

4.5 Movement Lab is gerechtigd om een inflatiecorrectie toepassen op nieuwe en lopende abonnementen en pakketten.Artikel 5: Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand na mondelinge of schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Movement Lab door het lid en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Na het aangaan van de overeenkomst is het lid verplicht aan de verplichtingen te voldoen die zijn afgesproken.

5.3 De overeenkomst wordt aangegaan met het lid dat deze overeenkomst tekent. De credits of het abonnement zijn niet overdraagbaar aan andere leden.

5.4 De credits in het pakket dat je aanschaft hebben een geldigheidsduur:

Pakket van 10 trainingen:10 wekenArtikel 6: Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Movement Lab is bevoegd om de sessies te staken of het abonnement te ontbinden wanneer een lid de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 Movement Lab is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer een lid ontoelaatbaar gedrag vertoont. Hier zullen we altijd eerst een waarschuwing voor geven. Als hier niet naar wordt geluisterd, ontbinden we het contract en krijgt het lid het geld naar rato terugbetaald.

6.3 De overeenkomst komt ten einde wanneer de credits uit het pakket van het lid op zijn, wanneer het lid het abonnement annuleert en de abonnementsperiode voorbij is of wanneer de afspraak uit de overeenkomst voldaan is. Het lid kan dan besluiten om weer een nieuw pakket aan te schaffen, waardoor er weer een nieuwe overeenkomst ontstaat. In geval van een abonnement wordt dit automatisch verlengd wanneer het lid niet opzegt. Opzeggen kan tot de dag voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode.Artikel 7: Betaling en incassokosten

7.1 In geval van overboeking dient het lid de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij dit door Movement Lab schriftelijk anders is aangegeven.

7.2 Wanneer de betaling binnen 14 dagen niet voldaan is, krijgt het lid van ons een herinneringsbericht. Wordt de betaling daarna nog niet voldaan, dan krijg het lid een aantal dagen later een laatste herinneringsbericht. Is na 30 dagen na factuurdatum de factuur nog niet voldaan, dan zetten we de sessies stop en schakelen we een derde partij in om de betaling te regelen. In dit geval zijn ook de incassokosten voor rekening van het lid.Artikel 8: Annulering of te laat komen

8.1 Wanneer je niet kunt deelnemen aan de afgesproken sessie, kan je deze sessie annuleren in onze boekingssoftware. Wanneer je de afspraak annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de sessie, gaat je credit verloren. Wanneer je minimaal 24 uur van tevoren annuleert, krijg je de credit terug.

8.2 Wanneer je te laat komt bij een sessie, wordt dit niet gecompenseerd door langer door te gaan. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan sessies of online coaching geschiedt altijd op eigen risico van het lid.

9.2 Wanneer je gezondheidsklachten hebt of om een andere reden twijfelt of het wel verstandig is om deel te nemen aan de sessies of online coaching, raden we je aan om deskundig advies in te winnen van een arts om te bepalen of je deelneemt.

9.3 Wanneer je de overeenkomst aangaat, verklaar je niet op de hoogte te zijn van een reden waarom deelname aan de sessies of online coaching schadelijk zou kunnen zijn voor je gezondheid.

9.4 We vragen je om ons tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in je fysieke of geestelijke gesteldheid die het sporten beïnvloeden. Dit geldt ook voor veranderingen die optreden tijdens of na de sessie. Hierop kunnen we de trainingen aanpassen of besluiten dat het verstandig is om (voorlopig) de sessies te stoppen.

9.5 Movement Lab is niet aansprakelijk voor blessures of andere materiële of immateriële schade die is opgelopen tijdens of als gevolg van een sessie of de online coaching. Ook is Movement Lab niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

9.6 De informatie die wij verstrekken, vervangt nooit medisch advies.

9.7 Wanneer er door een lid doelbewust schade wordt toegebracht aan een eigendom van Movement Lab, zijn de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van het lid.Artikel 10: Overmacht

10.1 We proberen altijd om een geplande sessie door te laten gaan, maar in sommige gevallen is er sprake van overmacht. Dan streven we ernaar om de betreffende leden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie te informeren dat de sessie niet doorgaat. In het geval van een afgelaste sessie door ons krijg je je credit terug.

10.2 Er is sprake van overmacht bij gevaarlijke weersomstandigheden, ziekte of sommige ernstige persoonlijke omstandigheden. In deze gevallen maak je als lid geen aanspraak op schadevergoeding.

10.3 Wanneer we een sessie aflassen, wordt er in overleg met het lid een andere datum en tijd gekozen.

10.4 Wanneer de periode van overmacht langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en ontvang je als lid de resterende trainingen in geld terug.Artikel 11: Wijzigingen

11.1 Movement Lab kan openingstijden en -dagen of prijzen aanpassen. Wanneer een lid nog een lopend pakket heeft, blijven de oude prijzen tijdens dat pakket of de abonnementsduur gelden.Artikel 12: Privacy

12.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Movement Lab handelt conform deze wet.

12.2 Movement Lab geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Movement Lab gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie van leden. Zie voor een toelichting hiervan www.movementlab.nl/privacy-statement.Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die gesloten worden met leden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.